Fundació

La Fundació Orquestra Simfònica Illes Balears és una organització de nacionalitat espanyola, sense ànim de lucre, de titularitat pública, de naturalesa institucional, amb personificació privada, que té afectat de manera duradora el seu patrimoni a la realització de les finalitats d’interès general que es detallen als Estatuts. Les finalitats de la Fundació Orquestra Simfònica Illes Balears són: gestionar i promoure el desenvolupament i la difusió d’activitats musicals en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i també en la resta de l’Estat, en el marc de l’interès general de la cultura i a través de l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears, principalment.

 

A més, la Fundació té una durada temporal indefinida; no obstant això, si en algun moment les finalitats pròpies de la Fundació es poden considerar complides, o són de realització impossible, el Patronat en pot acordar l’extinció d’acord amb l’article 33 d’aquests Estatuts i la legislació vigent.

 

La Fundació pot dur a terme activitats l’objecte de les quals estigui relacionat amb les finalitats fundacionals o que siguin complementàries o accessòries de les anteriors com, per exemple, les següents:

 

• La creació d’altres grups musicals com orquestres de cambra, conjunts de corda i vent, cors o altres grups semblants.
• L’organització de concerts, recitals, conferències i altres actes destinats a aconseguir un nivell de música més elevat en la nostra comunitat autònoma.
• L’edició de publicacions i enregistraments.
• La col·laboració amb els centres d’ensenyament, especialment els musicals, i amb altres entitats culturals per assolir les seves finalitats.
• La promoció dels compositors, els directors d’orquestra, els solistes i els intèrprets, i també els cors, sobretot els nous valors musicals que puguin sorgir.

 

El Patronat de la Fundació Orquestra Simfònica Illes Balears té llibertat plena per determinar les activitats de la Fundació que tendeixin a aconseguir els objectius concrets més adequats o convenients en cada moment, a judici del Patronat i en el compliment de les seves finalitats.

 

Els òrgans de la Fundació Orquestra Simfònica Illes Balears són els següents:

 

    a. El Patronat

    b. El President

    c. El Gerent

 

Gràcies al treball institucional  i a l'aposta pública per la cultura des de les institucions, l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears és la principal finestra oberta al món de la cultura de les Illes, així com el referent més important de la seva activitat local.

 

La música és una de les eines principals de transformació d'una societat. Sota aquesta premissa totes les institucions treballen perquè la Orquestra tingui cada dia una major implantació i un futur sòlid que faci de les Illes Balears un centre Mediterrani de la música.

 

Pla de Cultura de les Illes Balears http://www.placulturaib.cat